podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości

www.PodatekOdNieruchomosci.pl

Opodatkowanie nieruchomości należących do ZPChr

Zwolnienie z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości w przypadku zakładów pracy chronionej ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości, które zostały zgłoszone wojewodzie, jeżeli zgłoszenie to zostało potwierdzone decyzją o nadaniu statusu ZPChr. Co istotne, nieruchomości te muszą być zajęte na prowadzenie działalności zakładu.

 

 

Budynki i budowle wzniesione przez dzierżawcę a podatek od nieruchomości

Podatnikiem podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków i budowli wzniesionych przez dzierżawcę na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest użytkownik, gdyż jest on właścicielem tych budynków i budowli. W związku z tym obowiązek podatkowy nie obciąża dzierżawcy gruntu.

 

(wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 937/13)

 

 

 

Remont budynku a podatek od nieruchomości

Przejściowe niewykorzystywanie przez przedsiębiorcę nieruchomości lub jej części w związku z przeprowadzanymi remontami nie oznacza jeszcze, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do wykonywania działalności gospodarczej ze względów technicznych.

 

Nie będzie możliwości opodatkowania podatkiem od nieruchomości przedmiotowego budynku z zastosowaniem stawki niższej.

 

 

Nieruchomość przedsiębiorcy opodatkowana najwyższą stawką podatku od nieruchomości

Nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej.

 

Nie dotyczy to budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

 

 

Budowla nowa i całkowicie zamortyzowana a podatek od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele, posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości i obiektów budowlanych niezłączonych trwale z gruntem.

 

Jeżeli więc budowla nie jest trwale związana z gruntem, to podatnikiem jest jej właściciel. W przypadku trwałego związania budowli z gruntem jest ona częścią składową nieruchomości, co przemawia za opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości właściciela gruntu.

 

 

Wniosek o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości

Naczelnik urzędu skarbowego będący w sprawie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości organem egzekucyjnym nie jest uprawniony do rozpatrzenia wniosku o umorzenie bądź o rozłożenie na raty tego zobowiązania.

 

 

Zaległy podatek od nieruchomości

Zasad zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Oznacza to, że nie mają one zastosowania m.in. w przypadku podatku od nieruchomości. W związku z powyższym Czytelnicy na rachunek właściwego organu podatkowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) powinni wpłacić wyliczoną kwotę bez zaokrągleń.

 

 

Nadbudowa budynku a podatek od nieruchomości

Podatkowi od nieruchomości podlegają budynki lub ich części. Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.p.o.l., obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Z kolei ust. 2 powołanego przepisu stanowi, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

 

Podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Czasowe zawieszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa nie oznacza ustania jego bytu prawnego i nie daje podstaw do zmiany przeznaczenia gruntów i budynków jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Instytucja zawieszenia nie powoduje, że przedsiębiorca traci swoje przymioty, a grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności tracą swój charakter.

 

 

A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014

Cechy budynku jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Przez lata płaciłem podatek od nieruchomości, również w zakresie zajmowanego obiektu. Obecnie budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i nie nadaje się do eksploatacji. Gmina uznaje, że nadal mam płacić podatek za ten obiekt. Czy ma rację?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są m.in. budynki lub ich części. Przepisy zawierają definicję pojęcia "budynek". Zgodnie z nią za budynek uznaje się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014

Za tymczasowe obiekty budowlane firmy płacą podatek od nieruchomości

Każdy tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i będący budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 tej ustawy, może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętej w składzie 7 sędziów w dniu 3 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 11/13.

» czytaj więcej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (364) z dnia 20.02.2014

Data wykazania w księdze przychodów i rozchodów podatku od nieruchomości

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy podatek od nieruchomości jest kosztem w dacie wystawienia decyzji ustalającej wysokość tego podatku, czy w wynikających z decyzji datach będących terminami zapłaty poszczególnych rat, a może w momencie zapłaty każdej z rat?

Podatek od nieruchomości podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze w dacie wystawienia decyzji ustalającej wymiar tego podatku.

W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014

Podatek od nieruchomości za wiatę

Wiaty magazynowe, które posiadają fundamenty, słupy i dach, a nie mają przegród pionowych budowlanych, wydzielających ich kubaturę, należy traktować jak budowle.

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2013 r., nr Fn.VIII.310.8.2013)

» czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości

Na terenie gminy obowiązują wzory deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z uchwałą rady miejskiej z 2011 roku. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów RIO stwierdzono konieczność skorygowania podatku za pięć ostatnich lat. W latach 2006-2008 obowiązywały wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, które na podstawie uchwały rady miejskiej zmieniono. Zmiana nastąpiła na lata 2009-2011. W 2011 roku uchwalono kolejną zmianę dotyczącą 2012 r. Na jakich drukach należy dokonać korekty deklaracji, skoro uchwały dotyczące wzorów deklaracji zostały uchylone kolejnymi uchwałami?

W rozumieniu Ordynacji podatkowej, deklaracjami są także zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci (art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Co do zasady, deklaracja stanowi oświadczenie wiedzy składającego.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości piwnic i suteren

Firma jest w trakcie budowy pensjonatu. Projekt budowlany w informacji o powierzchni użytkowej budynku nie ujmuje powierzchni piwnicy i sutereny. Z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że powierzchnie te należy traktować jako użytkowe i opłacać za nie podatek od nieruchomości. Czy w opisywanym przypadku piwnica i suterena będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Tak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). Pod pojęciem powierzchni użytkowej rozumieć należy powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

» czytaj więcej

czytaj także:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Więcej w zasobach płatnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60