podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
Do 31 maja br. - czas na przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS. Do 31 maja br. - należy powiadomić ZUS o przychodach z pracy zarobkowej osób na świadczeniu przedemerytalnym. Do 1 czerwca br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. Do 31 maja br. - rolnik/domownik będący przedsiębiorcą/osobą współpracującą informuje KRUS o podatku z działalności gospodarczej za 2022 r.

Przepisy prawne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9.05.2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.06.2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.12.2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12.10.2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8.10.2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.07.2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022

Archiwum:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.02.2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.03.2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8.10.2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6.10.2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7.10.2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5.08.2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24.09.2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.10.2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.08.2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.10.2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.04.2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.10.2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8.10.2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11.10.2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30.07.2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3.08.2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6.10.2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.10.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29.07.2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.

Inne

Nieruchomości

Krajowa Administracja Skarbowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Ustawa z dnia 3.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych

Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Ustawa z dnia 15.07.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym

Ustawa z dnia 16.07.2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Ustawa z dnia 16.07.2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Ustawa z dnia 17.09.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 21.01.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.02.2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.11.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.04.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca

Archiwum:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 7.04.2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25.03.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.07.2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.04.2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.04.2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.04.2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.05.2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 17.05.2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021

Terminarz

maj 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.