podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014

Zwolnienia z podatku od nieruchomości a obowiązek podatkowy współwłaściciela

W sytuacji gdy tylko jeden ze współwłaścicieli spełnia warunki do zwolnienia z podatku od nieruchomości, od wysokości zobowiązania podatkowego naliczonego od całej nieruchomości należy odliczyć kwotę, która wynika z opodatkowania części zwolnionej. Chodzi o kwotę podatku należnego za tę część nieruchomości, która wykorzystywana jest przez podmiot zwolniony.


STAN FAKTYCZNY:

Spółka z o.o. w sierpniu 2010 r. sprzedała 50% udziałów w posiadanej nieruchomości firmie posiadającej status zakładu pracy chronionej. Nowy współwłaściciel skorygował deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości od września. Pomimo że spółka uregulowała swoje zobowiązanie, została wezwana do uiszczenia niezapłaconego podatku od nieruchomości w części przypadającej na drugiego współwłaściciela nieruchomości, który jako zakład pracy chronionej był zwolniony od podatku. Jako podstawę żądania organ podatkowy wskazał przepisy art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 91 Ordynacji podatkowej.

W związku z tym spółka wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Zwróciła się z zapytaniem, czy spółka mająca współwłasność w nieruchomości jest zobowiązana zapłacić podatek od nieruchomości za drugiego współwłaściciela - firmę, która jest zakładem pracy chronionej i została ustawowo zwolniona z zapłaty tego podatku. W opinii spółki, w przypadku gdy podatnik jest ustawowo zwolniony z podatku, jego zobowiązanie ulega zniesieniu i nie można mówić o przekazywaniu tego podatku.

Prezydent Miasta w wydanej interpretacji nie podzielił stanowiska spółki. Wskazał, że w myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w sytuacji, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Spółka złożyła skargę do WSA w Rzeszowie. Ten oddalił skargę na interpretację, stwierdzając, że nie narusza ona prawa.

Spółka wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji.


SĄD ORZEKŁ:

WSA ponownie rozpatrując sprawę stwierdził, że fakt, iż nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, nie powoduje wykluczenia możliwości uwzględnienia w wymiarze podatku od nieruchomości okoliczności, że jej część powinna zostać zwolniona z opodatkowania z uwagi na spełnienie warunków podmiotowo-przedmiotowych. Ponadto Sąd stwierdził, iż nie może wystąpić taka sytuacja, że solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości uniemożliwia skorzystanie z ustawowego prawa do zwolnienia z obowiązku podatkowego.

Z takiej wykładni przepisów wynika, że prowadzenie przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości zakładu pracy chronionej na części nieruchomości, skutkuje - co do tej części nieruchomości - zwolnieniem z podatku pozostałych współwłaścicieli.

W konsekwencji, podatkiem od nieruchomości w zakresie dotyczącym części zajętej na prowadzenie zakładu pracy chronionej nie mogą być obciążeni zarówno współwłaściciel prowadzący ten zakład, jak i współwłaściciel, którego zwolnienie nie dotyczy.

(wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 322/14 - orzeczenie prawomocne)

Komentarz redakcji
Zaprezentowany wyrok zawiera rozstrzygnięcie znacznie odbiegające od stanowiska dotychczas prezentowanego w orzecznictwie. W większości przypadków sądy stają bowiem na stanowisku, iż w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, wówczas do zapłaty całości podatku zobowiązany jest ten współwłaściciel (bądź współwłaściciele), który z takiego zwolnienia nie korzysta. Takie stanowisko zaprezentował też resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 14042 z dnia 4 stycznia 2010 r. Stwierdził, że zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych nie wywołuje skutków względem współdłużników i wówczas pozostali współwłaściciele (niezwolnieni z zapłaty podatku) są zobowiązani do spełnienia świadczenia w pełnej kwocie.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60