podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017

Podatek od nieruchomości dla hal garażowych w budynku mieszkalnym

W myśl obowiązujących przepisów, gdy przedsiębiorca posiada budynki lub ich części i nie są to budynki lub ich części mieszkalne, to do opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości zawsze należy stosować stawkę dla budynków "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej", chyba że występują wyjątki, o których mowa w art. 1a ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zatem spółka będąca właścicielem hal garażowych usytuowanych pod budynkami mieszkalnymi powinna odprowadzać za nie podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla budynków bądź ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a nie według stawki jak dla budynków pozostałych określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie budownictwa i sprzedaży mieszkań. Posiada udziały w prawie własności wybudowanych przez siebie nieruchomości, w tym też hal garażowych położonych pod budynkami mieszkalnymi. Hale te stanowią nieruchomość odrębną od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, pod którymi są położone. Przedmiotowe miejsca garażowe spółka przeznaczyła do sprzedaży i obecnie nie wykorzystuje ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tzn. nie są one przedmiotem umów najmu, ani innych umów cywilnoprawnych, na podstawie których spółka uzyskiwałaby korzyści majątkowe na skutek oddania ich w użytkowanie innym podmiotom.

Spółka zwróciła się z zapytaniem, z zastosowaniem jakiej stawki podatku od nieruchomości powinny zostać opodatkowane hale garażowe.

Jej zdaniem zastosowanie znaleźć powinna stawka przewidziana dla budynków pozostałych.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta Poznania uznał za nieprawidłowe stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę.

Odwołał się on do uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11, z której wynika, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym, może zostać opodatkowany stawką podatku w zależności od charakteru, jaki pełni, czyli właściwą dla budynków mieszkalnych, pozostałych bądź przeznaczonych na działalność gospodarczą.

Prezydent zaznaczył, że w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Tym samym garaże należące do spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej.

(interpretacja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2016 r.)

 Komentarz redakcji 

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Ustawodawca wskazał jednak, że na potrzeby ustalania zobowiązania w podatku od nieruchomości za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie uważa się:

1) działalności rolniczej lub leśnej,
2)  wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5,
3) działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tzn. działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o pdof - chodzi o prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli m.in.:
a) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
b) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60